2nd National Public Health Research Conference 2019
 
โปรแกรมท่องเที่ยว
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 25 ธ.ค.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : 2. ล่องแก่งป่าพะยอม
 
     
:: กำหนดการ โปรแกรมการท่องเที่ยว "ล่องแก่งป่าพะยอม" 

เวลา 07.00น.    ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เวลา 08.00น.    เดินทางสู่ล่องแก่งหนานมดแดง

-          กิจกรรมล่องแก่ง

-          เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP พัทลุง

-          ศึกษาวิถีชุมชน/เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เวลา 12.00น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ อุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย

เวลา 13.00น.    เดินทางกลับ

-          แวะ Check In ล่องแก่งชมดาว

 

**** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามควาามเหมาะสม ****