2nd National Public Health Research Conference 2019
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับการประชุม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ
ขอบเขตหัวข้อการประชุม
ภาคีเครือข่าย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1
 
หลักการและเหตุผล กลับหน้าหลัก

 
งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2
  
“การสาธารณสุขในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” 
  
Public Health in Disruptive World
 

 
เกี่ยวกับการสาธารณสุขวิจัยครั้งที่ 2

         การประชุมวิชาการ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2" มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการทางสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากเป็นปรากฎการณ์ที่นำนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติจากทุกมุมเมืองของประเทศไทยมาพบกันก่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ รวมถึงสร้างความท้าทายในการพัฒนางานสาธารณสุขในยุคของการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเพื่อสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 

         กอรปกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 20 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในโลกของการเปลี่ยนแปลง กำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมโครงสร้างที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของคนไทย โดยเฉพาะสร้างหลักประกันสุขอนามัยสำหรับทุกคน  เกิดสถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้วยศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาการปัญญาอย่างก้าวกระโดด และฉับพลัน กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นมาก ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับวิถีชีวิตและการพัฒนาในทุกด้าน
 

         สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 เชิญ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ในทุกพื้นที่รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาการสาธารณสุขไทยและภาวะความเป็นอยู่ดีของประชาชนและลดความไม่เท่าเทียมในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ‘การสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2’ : การสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะการพัฒนาที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2579 ที่จะมีสัดส่วนของ ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30 ให้เกิดสังคมสูงวัยสุขภาวะดี ในสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว