2nd National Public Health Research Conference 2019
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับการประชุม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ
ขอบเขตหัวข้อการประชุม
ภาคีเครือข่าย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ กลับหน้าหลัก

:: วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ


1) เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

2) เพื่อเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนองานวิจัยและวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัย

3) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านสาธารณสุข

4) เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์