2nd National Public Health Research Conference 2019
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับการประชุม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ
ขอบเขตหัวข้อการประชุม
ภาคีเครือข่าย
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1
 
ขอบเขตหัวข้อการประชุม กลับหน้าหลัก

:: ขอบเขตหัวข้อการประชุม แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้


1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
     การพัฒนาอาชีอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงาน และการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุและการกประเมินความสามารถใน  การทำงาน กายรศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษข้ามแดน ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 


2. การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
    การสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพตามช่วงวัย โภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ  อุบัติเหตุและสุขภาพจิตตามช่วงวัย ประชากรศึกษา ประชากรศาสตร์  วิถีชิวิตมมนุษย์ สุขภาวะและวัฒนธรรม การศึกษาทางมานุษยวิทยา ชาติพันธ์วรรณา ระบบสุขภาพชุมชน สังคมศาสตร์ในงานสาธารณสุข 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ 
     การจัดการความรู้ ระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ การจัดการความรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ ระบบสุขภาพชุมชน กำลังคนด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (HA) เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข  

4. บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคเรื้อรัง อุบัติ/แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
     พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยง ความรุนแรง ปัจจัยและผลกระทบ ด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ  เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในงานสาธารณสุข สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ สปาและความงาม 

5. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
     วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การฝึกกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดการกีฬา กีฬาและนันทนาการ

6. จิตตะปัญญา 
     การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ การสร้างพลังเชิงลึก สุนทรียสนทนา

7. International
     Occupational health and safety; Environmental health and technology : Tobacco, alcohols and accident: Health care system development; Thai traditional and alternative medicine; Social and community studies; Health management by age group global health sport and exercise science